DE STRATEGISCHE EN OPERATIONELE PARTNER VOOR KLEINE EN GROTE KMO'S

DE STRATEGISCHE EN OPERATIONELE PARTNER VOOR KLEINE EN GROTE KMO'S

Reglement van orde (R.O.I.) en OSV

De R.O.I. regelt de rechten en plichten van de leden binnen het 24PM systeem.

Geconsolideerde versie per 1 mei 2021

Interne voorschriften

U bekijkt de huidige versie van de ROI 2021

De ROI regelt de relatie tussen de leden (u) en 24PM, haar medewerkers en medewerkers.

Om de ROI van 2018 te bekijken die vóór 1 mei 2020 van kracht is voor aangeslotenen, klik hier.

Reglement van orde 2011/001

Bekrachtigd op de Buitengewone Algemene Vergadering van 15 mei 2021 en van kracht per 1 juni 2021.

Artikel 1 - Indiening van de 24PM

24PM is een onderneming voor algemene diensten, in de vorm van een coöperatie, opgericht in 2012. Zij verleent dagelijkse steun aan de ondernemingen waarmee zij samenwerkt, met name door hun gedeelde middelen tegen preferentiële tarieven ter beschikking te stellen. In dit kader deelt 24PM personele en materiële middelen, die worden beschreven in het onderhavige Intern Reglement 2021 (hierna: "ROI 2021"). Zij stelt ook projectmanagers ter beschikking van haar leden, die deze ondernemingen ondersteuning en toezicht bieden.

Artikel 2 - Definities

Voor de toepassing van deze ROI 2021 gelden de volgende definities

Ondersteuning van en toezicht op het project Actie om de taken en functies te definiëren die nodig zijn voor de uitvoering van projecten en missies van de leden en om toezicht te houden op de 24PM-teams.  

Filiaal Elke natuurlijke of rechtspersoon met de rechtsvorm van een vennootschap die vóór de datum van inwerkingtreding van deze ROI 2021 een lidmaatschapsovereenkomst met 24PM heeft gesloten, zoals bepaald in artikel 11, lid 1.

Senior Partner A : iedere natuurlijke of rechtspersoon die houder is van aandelen A en die op verzoek van leden en aangeslotenen kan worden verzocht diensten te verlenen ten behoeve van laatstgenoemden.

Garantierekening : Een interne virtuele rekening die kan worden geraadpleegd op het intranet van het lid en die de status van de financiële garantie van het lid weergeeft, rekening houdend met zowel het bedrag dat 24PM voor dit doel heeft ontvangen, overeenkomstig artikel 7 van deze ROI, als met eventuele uitstaande betalingen.

Trustrekening Interne virtuele rekening die op het intranet van het lid kan worden geraadpleegd en de bewegingen van de klantenrekening weergeeft, zodat hij zijn uitstaande saldo en zijn volgende factuur kan bekijken.

Strategisch advies Overleg met als doel het beleid van de onderneming te helpen bepalen, alsmede de bezinning om dit beleid om te zetten in een strategie die vervolgens kan worden omgezet in een actieplan.

Medewerkers C De medewerkers van 24PM omvatten, naast de leden en aangeslotenen krachtens de huidige R.O.I. 2021 en de oprichters, de medewerkers die aandelen C bezitten en die, onverminderd hun eventuele status van lid of aangeslotene en op grond van hun bijzondere bekwaamheden, op verzoek van laatstgenoemden kan worden verzocht diensten te verlenen ten behoeve van de leden en aangeslotenen. De inschrijving door deze coöperanten op C-aandelen wordt niet geregeld door het huidige K.B. en is het voorwerp van een afzonderlijke overeenkomst en een intern reglement, waarvan de bepalingen, indien nodig, cumulatief zijn met de bepalingen van het huidige K.B.

Factuur voor lidmaatschapsgeld Factuur inclusiefhet bedrag dat is voorzien voor het door het lid overeenkomstig artikel 4, lid 2, gekozen steunplan.

Factuur voor diensten Factuur: een factuur met alle andere door het Lid aan 24PM verschuldigde bedragen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:o diensten die niet zijn inbegrepen in de prijs van het gekozen ondersteuningsplan, o diensten die niet zijn inbegrepen in het ondersteuningsplan dat door 24PM aan het lid ter beschikking is gesteld, o diverse kosten die door 24PM zijn gemaakt voor de ondersteuning van het lid en die niet zijn inbegrepen in de vergoeding voor het ondersteuningsplan, o de commerciële marge die wordt gefactureerd op basis van het door het lid gekozen ondersteuningsplan, o aanvullende diensten die niet in het ondersteuningsplan van het lid zijn opgenomen en waarop het lid via zijn intranet heeft ingeschreven.

Tgroepsvergoeding : Een door 24PM berekend tarief voor de aan het lid verleende dienst, waarbij de kosten worden gecompenseerd door maximale margecompressie.

Intranet Online tool voor het bekijken van leden-gerelateerde activiteit, waarmee leden kunnen communiceren met 24PM door bestellingen te plaatsen en opdrachten te geven aan 24PM.

Handelsmarge : een verhoging van het groepstarief, waarvan het tarief afhankelijk is van het gekozen steunplan.

Lid Affiliate: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die een onderneming is en die zich na de datum van inwerkingtreding van de ROI 2021 bij 24PM heeft aangemeld voor een ondersteuningsplan zoals uiteengezet in artikel 11.1, alsmede iedere Affiliate die ervoor kiest haar contractuele relatie met 24PM te laten beheersen door deze ROI 2021 in overeenstemming met artikel 3.

Ondersteuningsplan of plan De formule gekozen door het lid op het ogenblik van de ondertekening van het contract of in de loop van zijn samenwerking met 24PM, die de betaling van een maandelijkse bijdrage inhoudt en hem toegang verleent tot de diensten van 24PM, binnen de grenzen van de gekozen formule.

Projectleider 24PM medewerker of medewerker die de verzoeken en behoeften van het lid centraliseert en de planning van de diensten organiseert. Hij/zij is de belangrijkste contactpersoon van het lid in de context van zijn/haar contractuele relatie met 24PM.

Intern reglement 2019 (IR 2019) Interne regels betreffende de contractuele relatie tussen 24PM en aangeslotenen die geen lid wensen te worden.

Specifieke bedrijfsvoorschriften (SOR) Een reeks voorwaarden die specifiek zijn voor een dienst die niet in het ondersteuningsplan van het lid is opgenomen, en die het lid aanvaardt wanneer hij 24PM verzoekt om de dienst te verlenen.

Tarief  Prijs: De prijs waartegen ondersteuningsplannen, gedeelde bronnen en 24PM-diensten worden geprijsd. Alle prijzen, met inbegrip van die in deze ROI 2021 en die in de lijst genoemd in artikel 5 van deze ROI 2021, zijn exclusief BTW.

Artikel 3 - Toepassingsgebied

Deze ROI 2021 is van toepassing op :

 • elke relatie die tussen de 24PM en een lid is aangegaan na de inwerkingtreding van de ROI 2021, waarvan de datum is vermeld in artikel 11; en
 • Elke relatie die is aangegaan tussen 24PM en een Affiliate voorafgaand aan de inwerkingtreding van de ROI 2021, waarbij de Affiliate de wens uitspreekt om haar bestaande contractuele relatie met 24PM te laten beheersen door deze ROI 2021, alles na onderhandeling en overeenstemming tussen de Affiliate en 24PM over de voorwaarden van de wijziging van regime.

De ROI 2019 blijft de samenwerking regelen tussen de 24PM en de aangeslotenen die geen lid zijn geworden.

Artikel 4 - Sluiting van het contract en ondersteuningsplannen
4.1 Invoeren 24PM

Indien het lid besluit met 24PM samen te werken, schrijft hij of zij in op een aandeel van type B met een nominale waarde van € 1,00 en wordt hij of zij coöperatief aandeelhouder van SCRL 24PM.

Het lid machtigt de Raad van Bestuur van 24PM om namens hem het aandeelhoudersregister te tekenen, zowel bij toetreding (wanneer de overeenkomst wordt gesloten) als bij uittreding (wanneer de overeenkomst wordt overgedragen of beëindigd).

Wanneer de overeenkomst tussen het lid en 24PM wordt beëindigd, om welke reden dan ook, verbindt het lid zich er onherroepelijk toe zijn of haar aandeel aan 24PM terug te verkopen tegen de prijs van €1.

4.2 Soorten ondersteuningsplannen

Bij toetreding tot 24PM onderschrijft het lid een ondersteuningsplan dat hem/haar toegang geeft tot samenwerking met 24PM en tot het delen van haar middelen. Afhankelijk van het gekozen plan is de commerciële marge verschillend.

Het lid kan bij het sluiten van een contract met 24PM kiezen voor een van de drie ondersteuningsplannen die door 24PM worden aangeboden:

Het "Basic" ondersteuningsplan, bestaande uit :

 • Ondersteuning van en toezicht op de projecten van het Lid door een Project Manager;
 • Toegang tot gedeelde middelen en 24PM-diensten, waarvan de prijs niet is inbegrepen in het ondersteuningsplan, tegen een prijs die overeenstemt met het groepstarief vermeerderd met een commerciële marge van 38 %;
 • Aanvragen worden binnen 15 dagen verwerkt;
 • Toegang tot 2 strategische follow-up vergaderingen per kwartaal, per afgerond kwartaal;

Het "Standaard" ondersteuningsplan, bestaande uit :

 • Ondersteuning van en toezicht op de projecten van het Lid door een Project Manager;
 • Toegang tot gedeelde middelen en 24PM-diensten, waarvan de prijs niet is inbegrepen in het ondersteuningsplan, tegen een prijs die overeenstemt met het groepstarief vermeerderd met een commerciële marge van 15 %;
 • Aanvragen worden binnen 5 dagen verwerkt;
 • Toegang tot 2 strategische follow-upvergaderingen per maand;

Het "Partner" ondersteuningsplan, inclusief :

 • Ondersteuning van en toezicht op de projecten van het Lid door een Project Manager;
 • Toegang tot gedeelde middelen en 24PM-diensten, waarvan de prijs niet is inbegrepen in het ondersteuningsplan, tegen een prijs die overeenkomt met het groepstarief zonder toeslag;
 • Verzoeken met voorrang behandelen;
 • Toegang tot strategisch advies, inbegrepen in de prijs van het ondersteuningsplan.
 • De mogelijkheid dat 24PM aandeelhouder wordt.

Het bedrag van het ondersteuningsplan wordt vermeld op het contract dat het lid heeft onderschreven.

4.3. Ondertekening van het contract en bij deze gelegenheid verstrekte informatie

Het lid kan de overeenkomst op twee manieren ondertekenen:

 • Hetzij schriftelijk, door het ondertekend persoonlijk terug te sturen naar 24PM of door het ondertekend per scan terug te sturen naar 24PM;
 • Hetzij online, op de website van 24PM of via een platform voor elektronische handtekeningen dat voldoet aan de op dat moment geldende Europese norm, door de daarin beschreven stappen ter identificatie van de gebruiker te volgen.

Het lid verbindt zich ertoe dat alle bij het sluiten van de overeenkomst verstrekte informatie juist en up-to-date is tijdens de gehele duur van de samenwerking met 24PM. Indien 24PM vaststelt dat deze informatie niet langer actueel is, kan 24PM het lid formeel aanmanen om de betrokken informatie bij te werken. Indien het lid dit niet doet binnen 48 uur na de verzending van de voornoemde kennisgeving, behoudt 24PM zich het recht voor het contract op te schorten.

De overeenkomst wordt pas geacht te zijn gesloten wanneer aan de volgende twee cumulatieve voorwaarden is voldaan

 • 24PM's ontvangst van het fysiek of elektronisch ondertekende contract;
 • De inschrijving van het lid in het register van aandeelhouders.

Het lid beschikt over een termijn van 30 dagen om de in artikel 7 bedoelde zekerheid aan de 24PM te betalen. Indien de in dit artikel bedoelde waarborg niet binnen de voormelde termijn is betaald, heeft 24PM het recht de overeenkomst zonder opzeggingstermijn te beëindigen. Door ondertekening van de overeenkomst aanvaardt het lid zonder voorbehoud de huidige ROI 2021 en de statuten van 24PM, waarvan hij/zij erkent kennis te hebben genomen.

4.4 Duur

4.4.1. De overeenkomst die tussen het lid en 24PM wordt gesloten door zich te abonneren op één van de bovenvermelde ondersteuningsplannen wordt gesloten voor onbepaalde duur. Zij kan door elk der partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzeggingstermijn van één maand, bij aangetekend schrijven, onverminderd de toepassing van de artikelen 5.3, 10 en 11.1.

4.4.2. In het geval van een abonnement op een "Partner"-ondersteuningsplan vormen de eerste zes maanden van het ondersteuningsplan een proefperiode voor het nieuwe lid, tijdens welke hij/zij de status van "Partner"-kandidaat-lid geniet.

Op elk moment tijdens deze proefperiode kan 24PM, naar eigen goeddunken, het toekomstige "Partner"-lid uitnodigen om Aandelen in zijn of haar bedrijf over te dragen aan 24PM en een aandeelhoudersovereenkomst met 24PM aan te gaan. In dit geval wordt de prijs van de Aandelen vastgesteld op €1 en wordt er een Overeenkomst tot Overdracht van Aandelen gesloten.

24PM zal geen operationele of actieve rol als aandeelhouder op zich nemen in het bedrijf van het lid, met uitzondering van de ondersteuning en monitoring door 24PM, evenals strategisch advies, die beide zijn opgenomen in het ondersteuningsplan van het lid. 

24PM zal geen kosten in rekening brengen voor diensten die zijn gericht op het vervullen van aandeelhoudersverplichtingen (in het bijzonder voor deelname aan algemene vergaderingen) binnen de structuur van het lid.

Indien het toekomstige Partnerlid deze uitnodiging weigert of indien 24PM ervoor kiest het toekomstige Partnerlid niet uit te nodigen om een bepaald percentage van de Aandelen over te dragen aan 24PM, zal het toekomstige Partnerlid vanaf de dag volgend op het verstrijken van de voornoemde proefperiode voortaan genieten van een "Standaard" ondersteuningsplan.

4.5. Wijziging van ondersteuningsplan

Het lid kan 24PM te allen tijde per e-mail, via het intranet of telefonisch laten weten dat hij of zij het ondersteuningsplan wil wijzigen.

Het lid wordt van de ontvangst van zijn verzoek in kennis gesteld via een e-mail waarin hem wordt gevraagd zijn wens tot wijziging van het ondersteuningsplan te bevestigen.

In het geval van een wijziging naar een lager ondersteuningsplan - d.w.z. van het Partner-ondersteuningsplan naar een van de andere twee, of van het Standaard-ondersteuningsplan naar het Basis-ondersteuningsplan - gaat de wijziging van ondersteuningsplan in op de eerste dag van de maand die volgt op de bevestiging door het lid van zijn/haar wens om van ondersteuningsplan te veranderen.

In het geval van een wijziging naar een hoger ondersteuningsplan - d.w.z. van het basisondersteuningsplan naar een van de andere twee, of van het standaardondersteuningsplan naar het partnerondersteuningsplan - zal de wijziging van het ondersteuningsplan van kracht worden na bevestiging door het lid.

4.6 Agent

Elk lid kan een of meer gemachtigden aanwijzen voor de uitvoering van de overeenkomst met de 24PM.

Indien het mandaat limieten omvat, deelt het lid deze mee aan 24PM. Bij gebreke van een dergelijke mededeling zal de 24PM het mandaat als onbeperkt beschouwen.
De vertegenwoordiger identificeert zichzelf met zijn/haar eigen e-mailadres en wachtwoord door de procedure op de 24PM-website te volgen. Het lid verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat alle informatie die bij de identificatie van de vertegenwoordiger wordt verstrekt, nauwkeurig en up-to-date is tijdens de gehele duur van de contractuele relatie met 24PM.

Indien 24PM vaststelt dat deze informatie niet langer actueel is, kan 24PM het lid aanmanen om de betrokken informatie bij te werken. Indien het lid dit niet doet binnen 48 uur na het verzenden van de voornoemde kennisgeving, behoudt 24PM zich het recht voor om de account van het lid op te schorten.
In de loop van de samenwerking en de toepassing van deze ROI 2021 wordt elke handeling die door de mandataris, binnen de mogelijke grenzen van zijn mandaat, wordt verricht, beschouwd als een door het lid verrichte handeling. Het mandaat komt op geldige wijze tot stand door de creatie van een nieuwe gebruikersaccount door het lid op zijn intranet.

4.7 Intranet voor de leden

Door het sluiten van het contract krijgt het lid toegang tot het intranet, dat zijn financiële situatie met betrekking tot 24PM in real time weergeeft.

Via het intranet kan het lid onder meer in real time raadplegen

 • De vertrouwensrekening van het lid.
 • De waarborgrekening van het lid.
 • De identificatoren van de medewerkers, medewerkers en onderaannemers die aan het project zijn toegewezen, alsmede hun status, categorie en het overeenkomstige uurtarief.
 • De lijst van diensten die reeds door 24PM worden geleverd.
 •  Bedragen die het lid aan 24PM verschuldigd is voor reeds verleende diensten.
 • De geraamde bedragen die het lid aan 24PM verschuldigd zal zijn voor de geplande diensten.
 • De door 24PM aan het lid verschuldigde bedragen

Het lid heeft te allen tijde de mogelijkheid om 24PM via het intranet of per e-mail mee te delen dat bepaalde aspecten van zijn samenwerking die op het intranet verschijnen, niet overeenstemmen met zijn wensen.

Het lid verbindt zich ertoe het intranet ten minste eenmaal per week te raadplegen.

Het lid erkent uitdrukkelijk dat de ramingen indicatief zijn.

Het lid aanvaardt dat de werkelijk voor een taak in rekening gebrachte tijd tot driemaal zo lang kan zijn als de geraamde tijd, rekening houdend met het feit dat deze laatste onmogelijk nauwkeurig kan worden berekend a priori aangezien deze afhankelijk is van externe factoren, waaronder de bereidheid van het lid en de ontwikkeling van diens bereidheid in de loop van het project.

Artikel 5 - Aanvullende diensten en tarieven
5.1 Lijst van tarieven

Het lid kan 24PM vragen om extra diensten te verlenen die niet in de prijs van het ondersteuningsplan zijn inbegrepen.

Een lijst van de op het tijdstip van de sluiting van de overeenkomst op deze aanvullende diensten toepasselijke tarieven is beschikbaar op het intranet van het lid, waarbij het lid uitdrukkelijk erkent dat deze tarieven in de loop van de samenwerking kunnen worden gewijzigd door gebruikmaking van de procedure van artikel 5.3.
Zowel het lid als 24PM komen overeen dat de aanvaarding van facturen door het lid en de afgifte ervan aan 24PM worden beschouwd als aanvaarding van de prijs, en dat elke factuur die niet binnen een korte termijn wordt betwist, wordt geacht definitief te zijn aanvaard, zonder enige mogelijkheid tot beroep. T

Alle prijzen, ook die in deze ROI 2021, zijn exclusief belastingen (BTW, douanerechten, enz.).

5.2 Verzoek om aanvullende diensten

Het lid formuleert zijn verzoek om aanvullende diensten via zijn intranet of via zijn Project Manager.

Indien de aanvraag via het intranet van het lid wordt gedaan, aanvaardt het lid langs deze weg uitdrukkelijk de tarieven die op deze aanvraag van toepassing zijn, alsmede alle OSR's waarin de kenmerken en voorwaarden van de betrokken aanvullende dienst worden beschreven.

Indien de aanvraag via de Project Manager wordt gedaan, ontvangt het lid een bevestiging van de aanvraag per e-mail of mondeling, en tegelijkertijd wordt zijn intranet geactualiseerd, zodat hij de voor zijn account geplande posten kan controleren. Indien het verzoek overeenstemt met zijn prestaties of diensten die onder een RvV vallen, ontvangt hij een e-mail ter bevestiging daarvan, evenals de eventuele RvV, waarin de kenmerken en voorwaarden van de aanvullende dienst in kwestie worden beschreven.

Bij ontstentenis van een reactie binnen 5 dagen wordt het lid geacht te hebben aangegeven dat hij het genoemde OSR aanvaardt. Het lid kan niettemin rechtstreeks een OSR aanvaarden door te klikken op de daartoe bestemde link in de hem toegezonden e-mail.

24PM kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een gebrek aan reactie van de kant van het lid indien het lid de OSR met betrekking tot zijn of haar verzoek om service niet uitdrukkelijk heeft aanvaard.

Het Lid erkent uitdrukkelijk dat indien een OSV afwijkt van deze OR 2021, de bepalingen van de OSV prevaleren. Dit ROI 2021 blijft van toepassing op alle aangelegenheden die niet door het OSR worden geregeld.

Bijkomende diensten zullen worden gefactureerd bovenop de lidmaatschapsbijdrage die aan het begin van elke maand verschuldigd is, vermeerderd met BTW en te betalen volgens de hieronder vermelde betalingsvoorwaarden.

5.3. Wijzigingen in de tarieven

Wanneer de geldende tarieven tegen 24PM worden gewijzigd, ontvangt het lid een e-mailbericht waarin de wijzigingen worden meegedeeld of waarin hij wordt uitgenodigd om ze op zijn intranet te raadplegen.

Vanaf het moment dat de e-mail is verzonden, heeft het lid 15 dagen de tijd om de tariefwijziging aan te vechten.

Gedurende deze periode zullen de ongewijzigde tarieven van toepassing zijn.

Indien er geen bezwaar is binnen 15 dagen na de e-mail waarin het lid in kennis wordt gesteld van de tariefwijziging, wordt deze geacht te zijn aanvaard en zal deze worden toegepast vanaf het verstrijken van de genoemde 15 dagen.

Na ontvangst van een klacht zal 24PM de door de tariefwijziging getroffen diensten opschorten.

Indien het geschil blijft bestaan, kan elke partij haar recht uitoefenen om het contract te beëindigen overeenkomstig artikel 4.4.1.

Gedurende de opzegtermijn wordt de bijdrage voor het op grond van artikel 4.2 gekozen steunplan in rekening gebracht tegen het tarief dat tot de betwiste wijziging van toepassing was.

5.4 Belastingen

Het lid erkent uitdrukkelijk dat alle belastingen in verband met de activiteit van het lid die kunnen worden toegepast op 24PM als gevolg van de samenwerking met het lid, zullen worden doorgefactureerd aan het lid.

5.5. Contractueel eigen risico

In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekering van 24PM moet worden geactiveerd wegens wangedrag van het lid, zal het eigen risico ten laste van het lid worden gebracht, met een maximum van 125 euro.

5.6 Opslag van ledengegevens

De kosten van de opslag van de gegevens van het lid worden aan het lid doorberekend volgens de volgende formule:

Waar:

EOM komt overeen met de ruimte die wordt ingenomen door de gegevens van het lid
CT24PM de totale opslagkosten van 24PM voor alle leden.
CTS is de opslagcapaciteit die door alle leden wordt gebruikt

5.7 Kosten en verschotten

In het kader van de projecten en missies die door het lid aan 24PM worden toevertrouwd, worden de kosten en verschotten als volgt aan het lid gefactureerd:

 • Levering van materialen: aankoopprijs + handelsmarge ;
 • Kopieën en getypte brieven: € 4,00 / pagina;
 • Reiskostenvergoeding voor vergaderingen buiten de 24PM-gebouwen: 0,5 €/KM
 • Opslag van bestanden: aankoopprijs van media / 36 voor één maand ;
Artikel 6 - Betalingen en facturering
6.1 Betalingswijzen

Het lid betaalt de facturen via automatische incasso via een door het lid ten gunste van 24PM geautoriseerde bankrekening of via een andere tussen de partijen overeengekomen methode van automatische incasso.

Indien in uitzonderlijke gevallen in het tussen partijen gesloten contract of in de loop van de samenwerking is overeengekomen dat de betalingen van het lid niet via automatische incasso zullen geschieden, zal het lid vooruitbetalingen verrichten met een frequentie en een bedrag die bij de sluiting van het contract of in de loop van de samenwerking zijn overeengekomen en die in de loop van de samenwerking tussen het lid en 24PM met wederzijdse instemming kunnen worden gewijzigd

6.2 Factureringsfrequentie

De facturen voor de lidmaatschapsgelden worden maandelijks verzonden.

De facturen voor de diensten worden om de 15 dagen verzonden of, indien dit eerder is, wanneer het bedrag van de diensten en de daarin opgenomen kosten de helft van de in artikel 7 bedoelde financiële garantie bereikt.
De automatische incasso's worden uitgevoerd binnen 10 dagen na uitgifte van de factuur of, indien dit eerder is, op de vervaldatum.

6.3 Geschillen over facturen

Elke betwisting betreffende een door 24PM uitgeschreven factuur moet per aangetekende brief of via het daartoe bestemde elektronische formulier op het intranet van het lid worden gedaan binnen 10 dagen na de uitreiking van de betrokken factuur.

Elke betwisting van een factuur moet :

 • De exacte factuurreferentie -
 • Het bedrag van de uitdaging -
 • Het onderwerp van de uitdaging -
 • Indien van toepassing, de documenten die de wraking rechtvaardigen -
 • In voorkomend geval, de datum van betaling van het onbetwistbaar verschuldigde bedrag.

24PM zal een met redenen omkleed antwoord geven op elk geschil dat overeenkomstig dit artikel wordt vastgesteld.

Indien ondanks dit antwoord het geschil blijft bestaan, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van 15 dagen.

6.4 Betalingsachterstand en niet-betaling

6.4.1. Betalingsachterstanden en wanbetalingen van het lid

Elke geweigerde afschrijving van een verschuldigd bedrag en, in het algemeen, elk bedrag dat niet op de vervaldag is betaald, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden vermeerderd met een interest van 1% per maand vertraging, alsmede met een boeteclausule van 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 150 €.

In het geval van een afgekeurd monster voert de 24PM nieuwe tests uit.

Per weigering van de automatische incasso wordt een administratiekost van 15 euro aangerekend.

Als de situatie aanhoudt, neemt 24PM contact op met het betrokken lid en deelt hem mee dat hij nu 10 dagen heeft om een van de volgende twee opties te kiezen:

 • ten gunste van 24PM een nieuwe faciliteit voor automatische incasso's invoeren, of
 • Eventueel te kiezen voor voorafbetalingen overeenkomstig artikel 6, lid 1, met een tussen de partijen overeen te komen frequentie en bedrag.

Indien geen van de twee opties binnen de termijn door het lid is gekozen en uitgevoerd, behoudt 24PM zich het recht voor de overeenkomst ten nadele van het lid te beëindigen overeenkomstig artikel 10.

24PM heeft tevens het recht om het verschuldigde bedrag in mindering te brengen op de financiële garantie die te harer gunste overeenkomstig artikel 7 is ingesteld.

6.4.2. Late betalingen en wanbetalingen door 24PM

Elk door 24PM aan het lid verschuldigd bedrag dat niet op de vervaldag is betaald, wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een vertragingsrente van 1% per maand, alsmede met een boeteclausule van 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 150 euro.

Artikel 7 - Financiële zekerheid, garantierekening en trustrekening
7.1 Samenstelling van de financiële waarborg

Als garantie voor de betaling van het bedrag van het ondersteuningsplan en de daarnaast gefactureerde diensten en kosten, stelt het lid een financiële zekerheid van tussen 1.000,00 en 10.000,00 euro, die wordt vastgesteld bij de sluiting van de overeenkomst.

Dit bedrag wordt op de bij het sluiten van de overeenkomst aangegeven bankrekening gestort of op een door 24PM aanvaarde wijze geïnd. De financiële zekerheid kan, indien beide partijen zulks bij het sluiten van de overeenkomst overeenkomen, worden aangevuld met een persoonlijke borgstelling, in welk geval eveneens een garantieovereenkomst zal worden gesloten.

Het bedrag van de financiële garantie kan in de loop van de samenwerking worden verhoogd op verzoek van het lid via zijn intranet of door 24PM via de Project Manager.

Het kan ook spontaan door het lid worden verhoogd, op voorwaarde dat het totale betaalde bedrag niet meer dan € 10.000,00 bedraagt. Het lid kan te allen tijde zijn financiële situatie raadplegen door in te loggen op zijn intranet waar zijn trust- en garantierekeningen worden vermeld.

7.2 Toepassing van de financiële garantie

Het lid erkent uitdrukkelijk het recht van 24PM om, in geval van beëindiging van de overeenkomst, het nog verschuldigde en niet rechtsgeldig door het lid overeenkomstig artikel 6.3 betwiste bedrag in mindering te brengen op de overeenkomstig artikel 7.1 opgestelde financiële garantie.

7.3 De rekening sluiten en het saldo terugstorten

Een lid waarvan de overeenkomst is beëindigd, kan om teruggave van zijn financiële zekerheid verzoeken.

24PM heeft een termijn van 12 maanden om het saldo van de financiële garantie aan een lid terug te betalen.

7.4 Essentiële aard van artikel 7

Dit artikel is een essentieel onderdeel van deze ROI 2021, zonder hetwelk 24PM de overeenkomst met het lid niet zou hebben gesloten, en de niet-naleving ervan zal leiden tot de beëindiging van de overeenkomst ten nadele van het lid, zoals bepaald in artikel 10.

Artikel 8 - Ontwikkeling van de betrekkingen tussen de partijen
8.1 Samenwerking tussen het lid en de 24PM

Aangezien elk lid zijn of haar eigen specialiteit heeft en verschillende verwachtingen koestert, zal de ondersteuning van 24PM per geval worden verstrekt, volgens de instructies en informatie die door het lid worden verstrekt.

Daartoe verbindt het lid zich ertoe met de 24PM samen te werken teneinde nuttige adviezen te verstrekken voor de voltooiing van zijn projecten. Beslissingen worden gezamenlijk genomen door het lid en 24PM.

24PM kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een gebrek aan actieve medewerking van het lid.

8.2 Betrekkingen tussen het lid en de projectleider

Als onderdeel van de samenwerking met 24PM krijgt het lid een projectmanager toegewezen, die voor de duur van het contract met 24PM de belangrijkste contactpersoon voor het lid zal zijn. 24PM behoudt zich het recht voor om zonder rechtvaardiging een nieuwe projectmanager aan het lid toe te wijzen.

Het lid heeft op zijn beurt het recht om 24PM per e-mail of via haar intranet te verzoeken de Project Manager te wijzigen in geval van onenigheid of enige andere oorzaak die het goede verloop van de contractuele relatie in het gedrang brengt.

Het lid erkent uitdrukkelijk dat alle mededelingen betreffende lopende projecten via het intranet of per e-mail aan zijn Projectverantwoordelijke kunnen worden gedaan, en alleen aan hem.

De partijen hebben het recht om elk gesprek dat zij met elkaar voeren, op te nemen voor bewijselementen. Deze opnames kunnen ook door 24PM worden gebruikt om haar diensten te verbeteren.

8.3 Partijen betrokken bij de samenwerking tussen het lid en 24PM

8.3.1 Typologie

Om haar leden optimaal van dienst te kunnen zijn, doet 24PM een beroep op :

 • bezoldigde medewerkers, die deel uitmaken van het personeel van 24PM en wier uurtarief wordt berekend op grond van hun anciënniteit en vaardigheden (de tarieven kunnen worden geraadpleegd zoals aangegeven in artikel 5)
 • C-coöperanten, onafhankelijk, die hebben ingetekend op een aandeel van type C op 24PM;
 • Hoofdpartners, die op 24PM op aandelen van type A hebben ingeschreven
 • Onderaannemers of uitzendkrachten, op wie een beroep wordt gedaan wanneer 24PM op een bepaald moment niet over de nodige middelen beschikt voor bepaalde taken. De prijs van de door onderaannemers geleverde diensten wordt vastgesteld volgens de volgende formule Aankoopprijs + handelsmarge. De details van de prijzen kunnen worden geraadpleegd op de wijze als aangegeven in artikel 5.

8.3.2. Verandering van team

24PM behoudt zich het recht voor om de samenstelling van het team dat het lid begeleidt op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, behalve in het geval dat een dergelijke wijziging een prijswijziging inhoudt.

In het laatste geval wordt het lid in kennis gesteld van de wijziging en de financiële gevolgen ervan en kan het reageren op de in artikel 5, lid 3, beschreven wijze.

8.3.3. Betrekkingen tussen het lid en de verschillende belanghebbenden

Het lid verbindt zich er uitdrukkelijk toe :

 • Geen instructies te geven aan werknemers van 24PM die in loondienst op haar project werkzaam zijn; mededelingen hieromtrent kunnen slechts worden gericht aan haar Project Manager overeenkomstig artikel 8.2 ;
 • Delegeer uw activiteit niet geheel of gedeeltelijk aan 24PM, tenzij met de voorafgaande toestemming van 24PM;

Het Lid erkent uitdrukkelijk dat dit artikel 8.3.3 een essentiële clausule van deze ROI 2021 is, waarvan de niet-naleving zal leiden tot de beëindiging van de overeenkomst ten nadele van het Lid, zoals bepaald in artikel 10.

8.4 Terugkerende taken

Het lid kan 24PM belasten met terugkerende taken op basis van een maximum maandelijks budget, bepaald door het lid en onderworpen aan aanvaarding of afwijzing naar eigen goeddunken van 24PM.

Deze taken zullen dan door het 24PM-personeel worden uitgevoerd, zolang de door het lid vastgestelde begrotingslimiet niet is bereikt. Het kan gaan om onderhouds-, toezichts- of bewakingstaken, waarvan de duur varieert naar gelang van de behoeften en het budget van het lid (bv. animatie van sociale netwerken, controle van het computerpark, regelmatige onderhoudsdiensten, enz.)

Het lid kan de maandelijkse, wekelijkse of dagelijkse limiet voor elke terugkerende taak zelf wijzigen via zijn intranet of per e-mail aan zijn Project Manager.

Als de limiet wordt verhoogd, kan deze, tenzij het lid anders instelt, onmiddellijk worden toegepast op de lopende periode (dag/week/maand). Als de limiet wordt verlaagd, wordt deze pas bij het begin van de volgende periode van toepassing.

8.5. Verplichtingen van 24PM

8.5.1. Verplichting van middelen

Voor de uitvoering van de in deze ROI 2021 en in elk ander contractueel, wettelijk of reglementair document dat van toepassing is op de relatie tussen de partijen beschreven verplichtingen, heeft 24PM een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

De 24PM verbindt zich er derhalve toe haar uiterste best te doen om alle door de leden gevraagde diensten te leveren, binnen de reikwijdte en de grenzen van haar bevoegdheden, zoals bepaald in haar statuten, zonder het resultaat te garanderen.

8.5.2. Beperking van aansprakelijkheid

Bovendien is 24PM alleen aansprakelijk voor het bedrag dat door het lid is betaald voor de gevraagde dienst, behalve in het geval van fraude of grove nalatigheid.

8.6 Verplichtingen van het lid

Naast de andere in deze ROI 2021 beschreven verplichtingen en alle andere contractuele, wettelijke of reglementaire documenten die van toepassing zijn op de relatie tussen de partijen, heeft het Lid de volgende verplichtingen:

8.6.1 Verplichting tot bescherming van gegevens

Het lid erkent uitdrukkelijk dat hij de enige eigenaar is van zijn gegevens en dat hij derhalve als enige verantwoordelijk is voor het regelmatig maken van back-ups van deze gegevens. 24PM wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van niet-naleving van dit artikel door het lid.

8.6.2. Redelijk gebruik van middelen

Het lid verbindt zich ertoe de hem ter beschikking gestelde en door de leden gedeelde computermiddelen (server, stations op afstand, enz.) op normale en niet-schadelijke wijze te gebruiken, in het bijzonder, en niet uitsluitend, door :

 • De servers niet gebruiken voor massamailing, tenzij de server speciaal voor dit soort activiteiten is bestemd;
 • Geen software installeren die computervirussen bevat;
 • Sla geen illegale bestanden op (muziek, afbeeldingen, enz.) en verspreid ze ook niet;
 • Server sessies niet gebruiken als een supercomputer knooppunt;
 • Gebruik geen peer-to-peer verbindingen op servers of IRC.
8.8. Intellectuele eigendom

8.8.1. Beperkt gebruik

24PM blijft de enige eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot software, concepten, projecten, ideeën en dergelijke ontwikkeld op verzoek van een lid en mag deze gebruiken voor eigen rekening of voor rekening van een ander lid.

24PM verleent leden slechts een beperkt recht op gebruik van haar software, concepten, projecten, ideeën en dergelijke. Het lid zal daarom de toestemming van 24PM vragen voor elk gebruik door een derde, ongeacht de vorm en het medium, van elementen ontwikkeld door 24PM, en 24PM verbindt zich ertoe zich niet te verzetten tegen dergelijk gebruik zolang het auteurschap van het intellectuele eigendom niet verkeerd wordt voorgesteld en dergelijk gebruik niet in strijd is met de belangen van 24PM, het lid of andere leden.

8.8.2. Grafisch charter

Het recht om een door 24PM ontwikkeld grafisch ontwerp te gebruiken is beperkt tot het lid en alleen met betrekking tot de in zijn contract gespecificeerde activiteit, met uitsluiting van elke andere activiteit.

8.8.3. Recht van gebruik

In geval van beëindiging van de overeenkomst geeft betaling door het lid van al zijn facturen het lid een niet-exclusief recht om de door 24PM in het kader van de samenwerking ontwikkelde intellectuele eigendom te gebruiken.

Het voormalige lid zorgt er niettemin voor dat de eigendom van de intellectuele-eigendomsrechten van 24PM wordt vermeld in elke communicatie waarin de genoemde elementen worden gebruikt.

Artikel 9 - Niet-wervingsclausule

Het lid zal tijdens de uitvoering van het contract en gedurende een periode van 12 maanden na het einde van het contract geen personeel en/of een dienstverlener van 24PM in welke hoedanigheid dan ook in dienst nemen.

In geval van overtreding van deze clausule is de aangeslotene een forfaitaire som verschuldigd die gelijk is aan het bruto jaarsalaris van de ontslagene op het ogenblik van zijn vertrek.

Het Lid erkent uitdrukkelijk dat dit artikel 9 een essentiële clausule van deze ROI 2021 is en dat niet-naleving ervan zal leiden tot de beëindiging van de overeenkomst ten nadele van het Lid, zoals bepaald in artikel 10.

Artikel 10 - Beëindiging van de overeenkomst op kosten van het lid of de 24PM

Elke ernstige niet-nakoming door het lid of 24PM van zijn verplichtingen leidt automatisch, zonder opzegtermijn en zonder voorafgaande tussenkomst van enige rechter, tot de beëindiging van deze overeenkomst.

Onder "ernstige schending" in de zin van het voorgaande lid wordt verstaan elke schending door een van de partijen die het noodzakelijke vertrouwen tussen de partijen zodanig aantast dat de voortzetting van enige samenwerking tussen de partijen onmogelijk wordt, met inbegrip van maar niet beperkt tot schending van de artikelen 6.4, 7, 8.3.3 en 9.

De voorgaande voorwaarden voor beëindiging van rechtswege doen geen afbreuk aan een eventuele beëindiging van dit contract die voortvloeit uit een andere schending van dit contract, overeenkomstig de vormen en voorwaarden van gemeen recht zoals gedefinieerd door de wettelijke of reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op het voornoemde contract.

Door het effect van een resolutie :

 • De partij ten wier nadele het contract wordt beëindigd, is aan de andere partij een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd die overeenstemt met drie maanden bijdrage aan het onderschreven ondersteuningsplan, met een minimum van 1000 euro;
 • Alle door het lid aan 24PM en vice versa verschuldigde bedragen die niet op geldige wijze overeenkomstig artikel 6, lid 3, zijn betwist, worden door 24PM in mindering gebracht op de overeenkomstig artikel 7 ingestelde garantie;
 • Alle bedragen die het lid uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst aan 24PM verschuldigd is, blijven definitief verworven door 24PM en vice versa.
Artikel 11 - Slotbepalingen
11.1. Inwerkingtreding en wijziging van deze ROI 2021

Deze ROI 2021 treedt in werking op 1 mei 2021, tenzij bij de sluiting van de overeenkomst met het lid anders is bepaald.

24PM behoudt zich het recht voor om deze ROI 2021 eenzijdig te wijzigen. Wanneer de ROI 2021 door 24PM wordt gewijzigd, ontvangt het lid een e-mailbericht waarin de wijzigingen worden meegedeeld of waarin hij wordt uitgenodigd om ze op de website 24pm.be te raadplegen.

Vanaf het moment dat de e-mail is verzonden, heeft het lid 10 dagen om de wijziging in het ROI 2021 aan te vechten.

Na ontvangst van een betwisting zal 24PM alle door de wijziging getroffen diensten aan de betrokken ROI 2021 opschorten. In dat geval zullen de partijen trachten het geschil in onderlinge overeenstemming op te lossen.

Indien geen minnelijk alternatief kan worden gevonden en het geschil bijgevolg blijft voortbestaan, heeft elk der partijen het recht de overeenkomst eenzijdig te beëindigen met een opzegtermijn van 15 dagen.

Indien er binnen 10 dagen na de e-mail waarin het lid in kennis wordt gesteld van de wijziging van de ROI 2021 geen bezwaar wordt aangetekend, wordt deze wijziging geacht te zijn aanvaard en wordt zij van toepassing na het verstrijken van de genoemde 10 dagen.

11.2. Kennisgevingen

Tenzij contractueel anders is overeengekomen, onder meer in deze ROI 2021, geschieden alle kennisgevingen in het kader van deze ROI 2021, met inbegrip van kennisgevingen, per e-mail.

11.3 Toepasselijk recht, bemiddelingsclausule en arbitrageclausule

11.3.1. Belgisch recht

Deze ROI 2021 wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

11.3.2. Bemiddelingsclausule

In geval van betwisting over de interpretatie, de uitvoering en de gevolgen van deze ROI 2021 en, meer algemeen, van het tussen de partijen gesloten contract, zullen de partijen eerst hun toevlucht nemen tot een bemiddeling, georganiseerd door de meest gerede partij via de VZW Brussels Business Mediation Center (https://www.bmediation.eu/).

De bemiddeling zal in het Frans verlopen.

11.3.3. Arbitrageclausule

De partijen komen overeen dat in geval van een geschil betreffende de interpretatie, de uitvoering en de gevolgen van deze ROI 2021 en, meer in het algemeen, van de tussen de partijen gesloten overeenkomst, en bij gebreke aan beslechting van dit geschil door middel van de bemiddeling voorzien in artikel 11.3.2 van deze ROI 2021, dit geschil, op verzoek van de meest gerede partij, zal worden voorgelegd aan de arbitrage van de CHAMBRE D'ARBITRAGE ET DE MÉDIATION ASBL (

) overeenkomstig zijn regels.

De arbitrageprocedure zal in het Frans worden gevoerd.

11.4. Scheidbaarheidclausule

De ongeldigheid van een bepaling van deze ROI 2021 doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen ervan. De partijen stellen alles in het werk om de ongeldige bepaling te vervangen door een bepaling van gelijke strekking.

11.5. Voorrang van de Franse versie van de ROI 2021

In geval van vertaling van de ROI 2021 in een andere taal dan het Frans, erkent het lid dat de genoemde vertaling louter ter informatie wordt verstrekt.

In geval van een verschil in interpretatie tussen de Franse en de andere versie, prevaleert de Franse versie.

11.6 RGPD en privacy

24PM en het lid zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen hen wordt medegedeeld. Zij verbinden zich ertoe deze informatie niet bekend te maken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) verbindt het lid zich ertoe proactief samen te werken met 24PM om ervoor te zorgen dat alle operaties die te maken hebben met gegevens waarop de genoemde verordening van toepassing is, in volledige overeenstemming daarmee worden uitgevoerd.

Indien 24PM van het lid de opdracht krijgt om ten voordele van het lid de naleving van de RGPD te implementeren, verbindt het zich ertoe alle door de agent van 24PM gevraagde elementen te verstrekken om het lid in staat te stellen zijn opdracht op een wettige en tijdige manier uit te voeren.

Het lid vrijwaart 24PM derhalve tegen elke boete die hem kan worden opgelegd als gevolg van de niet-naleving van de genoemde verordeningen door het lid of een van zijn werknemers, onderaannemers, enz.

24PM heeft het recht om het hosten van gegevens, sites, servers waarvan de naleving van de GDPR niet is vastgesteld op te schorten in afwachting van de verificatie van de daadwerkelijke naleving.

Wilt u de mogelijkheden bespreken?

Laten we samen koffie drinken.